This is a demo store. No orders will be fulfilled.

GDPR

GDPR-informationsklausul - BFBILDELAR SVENSK ONLINE-BUTIK

GDPR

Bosses Bil & Fritid AB (orgnummer 559064-9702)

Personuppgiftspolicy med information till kunder och besökare på hemsidan

 

Tillämplighet

Denna informationstext gäller dig som är kund till Bosses Bil & Fritid AB eller som besöker bfbildelar.se Texten kan komma att ändras över tid, läs därför informationen på nytt varje gång du har funderingar kring vår hantering av personuppgifter.

 

Datapolicy

I den här personuppgiftspolicyn beskriver vi vilken information vi samlar in om våra kunder och besökare på hemsidan, hur och varför vi samlar in och använder informationen samt hur vi skyddar våra kunder och besökares rättigheter. Övergripande mål med denna policy är att säkerställa efterlevnaden av Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR (EU) 2016/679). Förordningen börjar gälla som lag i alla EU’s medlemsstater och ersätter då personuppgiftslagen (PUL) här i Sverige från och med den 25 maj 2018. Syftet med GDPR är att säkerställa att fysiska personer ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett enda regelverk när de bedriver verksamhet i flera EU-länder.

 

Insamling, lagring, sammanställning, utlämning och annan behandling av personlig information regleras i GDPR. Lagen ställer bland annat krav på korrekta och avgränsade personuppgifter och säkerhet vid hantering av dessa. Datainspektionen är tillsynsansvarig och ska tillse att aktörer efterföljer GDPR.

 

Personuppgift

”Personuppgifter” är enligt GDPR sådan information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person, till exempel namn, bostadsadress, e-postadress, bild och personnummer. Vi beskriver nedan i denna informationstext vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar i verksamheten

 

Personuppgiftsansvarig

”Personuppgiftsansvarig” är enligt GDPR den som avgör ändamålet med behandlingen av personlig information och vilka verktyg som ska användas. Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att behandlingen av personlig information sker enligt GDPR.

BFBildelar är personuppgiftsansvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter.

 

BFBildelar:s behandling av personuppgifter

Vi behandlar ett antal olika typer av personuppgifter i olika grenar av vår verksamhet. Behandlingen i respektive gren är anpassad efter kraven i GDPR för att säkerställa din och dina anställda och kunders integritet.

 

Kundavtal

När vi utför uppdrag åt er som kund så är det ni som är personuppgiftsansvarig och vi som uppdragstagare som är personuppgiftsbiträde. All behandling av personuppgifter för er som kund till BFBildelar sker med stöd av personuppgiftsbiträdesavtal och i enlighet med instruktioner givna i detta.

 

Som uppdragstagare kan vi behöva hantera och behandla vissa personuppgifter såsom;

 

Namn

Telefonnummer

Bostadsadress

E-postadress

Bilder

 

Vi använder personuppgifter som ni överlämnar till oss endast i syfte att utföra det uppdrag som ni givit oss och i enlighet med era instruktioner. Efter att uppdraget utförts arkiverar vi och sparar det material vi skapat som en del av uppdraget. Detta i syfte att kunna följa upp uppdraget och göra önskade förändringar och förbättringar senare, om ni får behov av det. Vi raderar alla personuppgifter senast fem år efter att uppdraget slutförts.

 

Den lagliga grunden för att behandla de personuppgifter ni överlämnar till oss är det avtal som ligger till grund för uppdraget.

 

Hemsidan

Som besökare på hemsidan bfbildelar.se samlar vi inte in några personuppgifter utan din kännedom. Vi har cookies på hemsidan, men dessa samlar inte in några personuppgifter. 

Medgivande är den lagliga grunden för hantering av de personuppgifter som avser anmälan för nyhetsbrev och den lagliga grunden upphör när medgivandet återtas. När det gäller idémöte och offertförfrågan är den lagliga grunden för behandlingen det kundavtal som idémötet eller offertförfrågan förhoppningsvis ska leda till. 

Dina rättigheter 

Enligt GDPR har du som registrerad vissa lagstadgade rättigheter:

 

Rätt till information – Du har rätt att få veta om och hur dina personuppgifter behandlas. Denna rättighet säkerställer vi genom denna personuppgiftspolicy. Om du vill ha ytterligare information eller undrar något är du välkommen att kontakta oss på kontakt@bfbildelar.se.

Rätt till tillgång – Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär att du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som tillhör dig behandlas och om så är fallet även få tillgång till personuppgifterna och viss ytterligare information om behandlingen.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du under vissa omständigheter har rätt att få del av sådana personuppgifter om dig som du tillhandahållit till oss, i syfte att du ska kunna överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt till rättelse, radering eller begränsning – Du har rätt till rättelse, radering och begränsning av behandling av dina personuppgifter samt rätt att invända mot behandlingen.

Rätt att klaga till myndighet – Du har rätt att klaga till den nationella dataskyddsmyndigheten (i Sverige, Datainspektionen) om behandlingen av dina personuppgifter inte uppfyller kraven enligt GDPR.

Rätt att återkalla samtycke – Om vi grundar vår behandling på ditt samtycke har du rätt att när som helst och utan angivande av skäl återkalla detta samtycke.

Rätt att invända – Du har rätt att invända mot att få dina personuppgifter behandlade om du så önskar.

Kontakt

Om du vill utöva någon av dina lagstadgade rättigheter eller har frågor om vår behandling av dina personuppgifter ber vi dig kontakta oss på kontakt@bfbildelar.se

BFBildelar.se - © Alla rättigheter reserverade 2020